کمپین جالب Trusted Choice

شرکت خدمات بیمه ای Trusted Choice(انتخاب اعتماد) آمریکا در یک کمپین خلاقانه برای نشان دادن قدرت تصمیم گیری نمایندگان خود با اجرای یک کمپین قصد دارد این آگاهی رابه مشتریان خود ارائه نماید که نمی توان به نماینده ای که آزادی عمل کمتری دارد اعتماد کرد،دست بسته بودن ومحدودیت نمایندگان بیمه، استفاده از تصاویر خلاقانه فان و متن هایی که بیشتر با اعتماد که تاکیدی بر نام این شرکت است خود بر تاثیر گذاری این کمپین اضافه نموده است.

درادامه بخش هایی از تصاویر این کمپین را که محصولی از آژانس خلاقیت markمی باشد را خواهید دید.

مطالعه بیشتر